Menu
A+ A A-

Piaseczyńska Wiosna Muzyczna 2017 Muzyka Polska w Zalesiu Dolnym

13 maja 2017 roku o godz. 19.15 zapraszamy na koncert w ramach Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej, podczas którego wystąpi zespół CAMERATA VISTULA i odbędzie się koncert utworów Witolda Maliszewskiego (1873-1939). Miejsce: Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym. Wykonawcy: Anna Wróbel – wiolonczela - solo oraz „CamerataVistula” w składzie: Andrzej Gębski – skrzypce, Wojciech Proniewicz – skrzypce, Grzegorz Chmielewski – altówka, Elżbieta Piwkowska – wiolonczela, Andrzej Wróbel – wiolonczela, Radosław Nur – kontrabas. W programie:Suita na wiolonczelę i orkiestręop. 20, Kwintet smyczkowy d-mollop. 3 Prowadzenie: Malina Sarnowska. Partnerem Piaseczyńskiej Wiosny Muzycznej jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris.

PIASECZYŃSKA WIOSNA MUZYCZNA 2017 MUZYKA POLSKA W ZALESIU DOLNYM

CAMERATA VISTULA - zespół wybitnych instru­men­ta­li­stów – soli­stów i kame­ra­li­stów. Trzon tej nie­ty­po­wej skła­dem grupy – uni­kal­nej w skali kraju, a nawet Europy – two­rzą sek­stet smycz­kowy, kwin­tet instru­men­tów dętych oraz for­te­pian, a składtaki umoż­li­wia przed­sta­wie­nie słu­cha­czom wielu dzieł kame­ra­li­styki świa­to­wej rzadko wyko­ny­wa­nych tylko z powodu nie­ty­po­wego składu instru­men­tów, na jaki zostały napi­sane.W reper­tu­arze zespołu znaj­dują się dzieła kame­ralne powstałe od póź­nego baroku do współ­cze­sno­ści, z uwzględ­nie­niem naj­now­szych utwo­rów pol­skich kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych, m.in. Witolda Maliszewskiego.

Witold Maliszewski – polski kompozytor XIX i XX w. Był założycielem i dyrektorem Konserwatorium w Odessie,które wykształciło wielu muzyków światowej klasy.Jednak terror bolszewicki zmusił go do przyjazdu do Warszawy, gdzie cały czas kształcił młodych artystów. Byłdyrektorem miejscowego Towarzystwa Muzycznego i Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina, a także zasiadał w jury I Konkursu Chopinowskiego.Zmarłw Zalesiu w wieku 66 lat, został pochowany w Piasecznie, nacmentarzuparafialnym przy ul. Kościuszki.