Menu
A+ A A-

Zawiadomienie o 10. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

Informujemy, że w dniu 1.07.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 10. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 23.600,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 193/XI/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 3.690,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 118.555,00 zł na wniosek ZEAS)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 103.989,00 zł).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 878.000,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 500.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 213.520,00 zł na wniosek Wydz. IT)
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 7.000,00 zł na wniosek Wydz. RSS).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 225 tys. zł na realizację koncepcji układu komunikacyjnego dróg dojazdowych do Węzła Antoninów).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 10.000,-zł na wniosek Sołectwa Głosków Wieś).
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.12 W sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 2/80, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5, położonej w Piasecznie przy zbiegu ul.Energetycznej i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej we wsi Głosków.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grójec udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień.
9.17 W sprawie nadania nazwy INSTYTUTOWA ulicy położonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie nadania nazwy DALIOWA ulicy położonej we wsi Chylice w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 105.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego liniami rozgraniczającymi ulic: Przesmyckiego, Julianowskiej, Okulickiego oraz zachodnimi granicami działek ozn. nr ew. 29/1, 29/9, 29/10, 29/7, 29/8, 29/5 z obr. 22.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszarów działek.
9.23 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami działek o nr ew. 2/166, 2/178 z obr. 4 od wschodu wschodnią granicą działki o nr ew. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną linia rozgraniczającą ul. Energetycznej.
9.24 W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9.25 W sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9.26 W sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przyjętego Uchwałą Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
9.27 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 1502/LI/2010 Rady Miejskiej z dnia 22.09.2010 w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9.28 W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
9.29 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.30 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Chojnowski Piknik Powitanie Lata

Stowarzyszenia Wsi Chojnów, Orzeszyn, Pilawa Radosna Wieś serdecznie zaprasza na Chojnowski Piknik Powitanie Lata, który odbędzie się 27 czerwca 2015 roku od godz. 15.00. Miejsce: Orzeszyn, plac rekreacyjny przy ul. Klonowej. Zapraszamy na piknik!

Chojnowski Piknik Powitanie Lata

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Powitanie Lata Piknik w Bogatkach

27 czerwca 2015 roku zapraszamy na Powitanie Lata w Bogatkach. W programie m.in. pokaz iluzjonisty, przejażdżki konne i turniej piłki siatkowej plażowej. Na turniej piłki plażowej, który rozegrany ma być w godz. 9.00 - 14.00, zapisywać się można do 26 czerwca pod nr telefonu 663 545 252 lub tego samego dnia na miejscu do godziny 9:00. Drużyny mogą być max. 3-osobowe.

Powitanie Lata Piknik w Bogatkach

W ramach pikniku dzieci będą mogły skorzystać z zawodów sportowych, malowania buziek i akcji plastycznej na trawie. Odbędą się również pokazy strażackie i taneczne, mieszkańcy wspólnie zatańczą Zumbę, a o godz. 19.00 wystąpi zespół "Kapela na wesela". Wszystko to w Bogatkach przy ul. Królewskiej 91. Zapraszamy na piknik w Bogatkach!

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Spacer z przewodnikiem po Piasecznie

27 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 zapraszamy wszystkich chętnych poznania ciekawostek i anegdot dotyczących starego Piaseczna na spacer z przewodnikiem pn.: Przeładunkowa. Spotkanie poprowadzi Stanisław Hofman. Zbiórka przed dworcem PKP przy ul. Dworcowej w Piasecznie (pętla 709). Udział w spacerze jest nieodpłatny.

Spacer z przewodnikiem po Piasecznie

Napisz komentarz (1 Komentarz)

X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego

X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2015 r. (czwartek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) ślubowanie Radnego Pana Jerzego Bichty z listy Nr 20 – KWW Nasza Gmina – Nasz Powiat,
3) przyjęcie porządku obrad,
4) przyjęcie projektu protokołu z IX sesji Rady Powiatu,
5) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2014 rok,
6) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie–Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie–Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Internatu w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego 14 w Górze Kalwarii,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rezygnacji Radnego z pracy w komisjach Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
17) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Powiatu z prac Rady za okres między IX a X sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
18) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz interpelacje i zapytania radnych,
19) wolne wnioski i oświadczenia radnych,
20) wystąpienia osób niebędących radnymi powiatu,
21) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.piaseczno.pl/public/?id=147064

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

V Powitanie Lata Świętojańska Noc Nowalijek na Rynku w Piasecznie

27 czerwca 2015 roku na Rynku w Piasecznie bawimy się wspólnie z grupą Nowalijki. Mieszkanki Piaseczna tworzące grupę Nowalijki chcąc "rozkręcić" miasto zapraszają do wspólnej zabawy przy fontannie od godz. 20.00. - Będziemy uczyć się tańczyć gorących rytmów salsy i nie tylko - zapewnia organizatorka pani Małgosia Miernecka. Event ten zaplanowano jako Świętojańską Noc Nowalijek.

V Powitanie Lata Świętojańska Noc Nowalijek na Rynku w Piasecznie

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Wiolka Walaszczyk i Rafał Rutkowski w 8 Ball Club Piaseczno

25 czerwca 2015 roku o godz. 20.00 zapraszamy na występ wspaniałego duetu tj.: Wiolka Walaszczyk i Rafał Rutkowski. Dlaczego wspaniałego? Po pierwsze dlatego, że w stand-up'ie nie ma zbyt wiele kobiet, a tym bardziej tak utalentowanych jak Wiolka Walaszczyk. Po drugie Rafał Rutkowski znany szerzej jako aktor, przyjeżdża do Piaseczna z nowym, premierowym programem stand-up comedy. Miejsce: 8 Ball Club przy Jana Pawła II 10, Piaseczno.

Wiolka Walaszczyk i Rafał Rutkowski w 8 Ball Club Piaseczno

Wiolka Walaszczyk - Stand-uperka, improwizatorka, pochodzi z gdańskiej Zaspy. Nosi rajstopy w konie. Ciągle powtarza - Wiecie o co chodzi? Rafał Rutkowski - Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Dyrektor artystyczny Teatru Montownia. Specjalista od kultowych one-man show i stand-up comedy. Dłużej nie ma co się rozpisywać, to po prostu trzeba zobaczyć na żywo. Bilety do nabycia w internecie oraz 8 Ball Club'ie.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Konurs Europa to my - zrób zdjęcie, wygraj podróż i koncert

Chcesz wygrać podróż marzeń, nowoczesnego laptopa, a dla swojej miejscowości ogólnopolską kampanię reklamową i megakoncert gwiazd? Nic prostszego! Zrób kilka zdjęć projektom dofinansowanym z funduszy europejskich, a następnie do 3 lipca prześlij je wraz z formularzem zgłoszeniowym do organizatora konkursu "Europa to my".

Europa to my - zrób zdjęcie, wygraj podróż i koncert

Organizatorem konkursu "Europa to my" jest grupa Eurozet, nadawca takich stacji jak m.in. Radio Zet, Radio Zet Gold, Antyradio czy Radio Plus, a partnerami - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej.

Aby wziąć udział w zabawie wystarczy rozejrzeć się po swojej okolicy, wybrać projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i zrobić mu kilka zdjęć, dodać opis, a następnie całość wysłać przez stronę www.europatomy.eu. Zgłoszenia będą przyjmowane w dwóch etapach - do 22 czerwca i do 3 lipca 2015 roku.Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich - w przypadku nieletnich konieczne jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia nie mogą być nadsyłane bezpośrednio przez beneficjentów. 6 lipca kapituła konkursu wyłoni 20 finalistów. Od 6 do 24 lipca będzie trwało głosowanie internetowe. Zwycięzcę poznamy 27 lipca. Dodatkowo w lipcu wszystkich dwudziestu finalistów odwiedzi ekipa telewizyjna, która przygotuje audycję o miejscowości. Efekty jej pracy zobaczymy w TVP1.

Warto wziąć udział w zabawie, bo czekają naprawdę atrakcyjne nagrody. Są to m.in.: voucher o wartości 20 tys. zł na wspaniałą podróż w dowolnie wybrany przez siebie zakątek Europy. W miejscowości, która zwycięży w internetowym głosowaniu zorganizowany zostanie Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich. Jego główną atrakcją będzie megakoncert z udziałem m.in. Edyty Górniak, zespołu Afromental, Margaret, Moniki Kuszyńskiej, Donatana i Cleo oraz Formacji Nieżywych Schabuff. Całość na żywo pokaże telewizyjna "jedynka". Dodatkowo zwycięska miejscowość otrzyma 5 hot-spotów z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkańców, a finałowa dwudziestka uczestników po nowoczesnym laptopie. Pokaż, jak zmieniła się Twoja okolica dzięki Funduszom Europejskim i wygraj wspaniałe nagrody! Szczegóły na stronie internetowej: www.europatomy.eu

Napisz komentarz (1 Komentarz)
Napisz komentarz (1 Komentarz)

Konsultacje społeczne dotyczące budowy ścieżek rowerowych w gminie Piaseczno

W ramach Projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM, w którym to projekcie Gmina Piaseczno jest Partnerem, opracowywana jest Koncepcja budowy ciągów komunikacyjnych (ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych) w Gminie Piaseczno. Wykonawcą opracowania jest firma Vivalo Sp. z o.o.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy ścieżek rowerowych w gminie Piaseczno

Opracowanie zakłada stworzenie docelowego systemu tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym w Gminie Piaseczno z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury oraz planowanych zmian w układzie transportowym gminy. W ramach projektu wykonana zostanie pełna inwentaryzacja istniejącego systemu tras rowerowych oraz zaproponowane zostaną rekomendacje odcinków istotne z punktu widzenia układu transportowego gminy możliwe do współfinansowania z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dokument umożliwi Gminie Piaseczno ubieganie się o środki pomocowe z nowego instrumentu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach, którego przewidziano na budowę ścieżek rowerowych WOF 63,8 mln EUR.

Instrument ZIT dedykowany jest realizacji zintegrowanych projektów, które przyczyniają się do rozwoju miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Warszawski Obszar Funkcjonalny tworzy jedno miasto na prawach powiatu (m.st Warszawa), 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich. Administracyjnie gminy te należą do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego - zachodniego i żyrardowskiego).

Wstępna propozycja budowy ścieżek rowerowych w ramach ZIT zakłada realizację 5 projektów na terenie Gminy Piaseczno, które integrują się z istniejącym i planowanym układem tras rowerowych gmin sąsiednich w tym: Konstancin-Jeziorna, Lesznowola oraz Góra Kalwaria. Koncepcja zakłada budowę tras rowerowych o długości ok. 16 km i szacunkowym koszcie 7,95 mln zł. Wstępne propozycje projektów:

1. Trasa rowerowa Puławska - Geodetów - Julianowska na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej o długości ok. 3,8 km, planowana trasa łączy się z istniejącym układem dróg rowerowych na ul. Julianowskiej.
2. Trasa rowerowa Mleczarska - Energetyczna - Wilanowska na odcinku od ul. Mleczarskiej do końca ul. Wilanowskiej o długości ok. 4,0 km, planowana trasa stanowi połączenie gminy Piaseczno z gminami Lesznowola i Konstancin-Jeziorna.
3. Trasa rowerowa Puławska - Kościuszki - Świętojańska - Al. Kalin długości ok. 3,1 km, planowana trasa łączy się z istniejącym układem dróg rowerowych.
4. Trasa rowerowa Kasprowicza - Reja - Aleja Lipowa na odcinku od ul. Kasprowicza do Alei Lipowej w Gołkowie o długości ok. 2,2 km, planowana trasa umożliwi dojazd do dworca PKP w Piasecznie.
5. Trasa rowerowa Nowinki - Zalesie Górne o długości ok. 2,8 km, planowana trasa umożliwi dojazd do stacji PKP Zalesie Górne oraz połączenie rowerowe z gminą Góra Kalwaria.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy ścieżek rowerowych w gminie Piaseczno

Już dziś zachęcamy do przesyłania wniosków, w tym pomysłów i uwag na usprawnienie komunikacji rowerowej w gminie Piaseczno. Uwagi można przekazywać wypełniając specjalnie do tego przygotowany formularz uwag do dnia 10 lipca 2015 r. w następujący sposób:
• drogą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
• bezpośrednio na spotkaniu konsultacyjnym, które przewidziano w połowie lipca br
• bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

Aktualne koncepcje opracowania będą udostępniane na bieżąco na stronie Urzędu Miasta Piaseczno.

Napisz komentarz (1 Komentarz)