Menu
A+ A A-

Bezpłatny kurs komputerowy

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy. 

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Kryteria dostępu do projektu:
• wiek-powyżej 25 r .ż
• wykształcenie maksymalnie średnie (może być LO, technikum z maturą, ale policealne i studia wyższe już nie)
• osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się w powiecie piaseczyńskim
• nie uczestniczył w LLL 2013-2015

Tryb szkoleń :
• 1h szkoleń – 60 minut łącznie 140 h

Szkolenia komputerowe prowadzone jest na poziomie podstawowym-50 osób (5gr. x śr.10 osób) oraz na poziomie średniozaawansowanej- 60 osób (6 grx śr.10 osób). Poziom podstawowy obejmuje: - 132 h kursu, składającego się z ECDL e-Obywatel +DIGCOMP 17 (rozwiązywanie problemów) - 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu

Poziom średniozaawansowany obejmuje:
- 120h kursu, obejmującego 6 modułów (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne, S3 IT Security, S9 - Rozwiązywanie problemów.
Każdy z modułów trwa 20 godzin. - 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu • bufet kawowy + ciepły posiłek (1 danie), zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne

Kurs języka angielskiego trwa łącznie 120h
Prowadzony będzie na dwóch poziomach: elementary oraz pre-intermediate.
Kończyć się one mają certyfikatem na poziomie B1.
• 4h na dzień (pon.- piątek) – 2-4 razy w tygodniu lub 6h na dzień (sob-niedz).
• bufet kawowy, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przystanek Zalesie nr 88 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

PRZYSTANEK ZALESIE NR 87 - GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-88.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Publikacja Rynek w Piasecznie

Publikacja Rynek w Piasecznie, wydana została w roku 2009 - w 580-tą rocznicę nadania praw miejskich miastu Piaseczno. Historykom Ewie i Włodzimierzowi Bagieńskim udało się zebrać w 32 stronicowej broszurze historię miejsca chyba najbardziej kojarzonego z centrum Piaseczna - starego rynku.

PUBLIKACJA RYNEK W PIASECZNIE

W opracowaniu przeczytać możemy m.in. jak wykorzystywano rynek oraz kto przy nim mieszkał. Znajdują się tu ponadto opisy budowli ulokowanych we wszystkich pierzejach rynku. Zobacz publikację: Rynek w Piasecznie.pdf

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przystanek Zalesie nr 87 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

PRZYSTANEK ZALESIE NR 87 - GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-87.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Projekt dla bezrobotnych 30+ Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2017 oraz 2018 r. realizuje projekt: "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)". Oś priorytetowa: Rozwój rynku pracy Działanie: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

PROJEKT DLA BEZROBOTNYCH 30+ POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, posiadające I lub II profil pomocy. Przewidywana grupa docelowa projektu w 2017 i 2018r. wynosi 197 osób bezrobotnych (w tym 94 kobiet, 103 mężczyzn). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy), osoby posiadające niskie kwalifikacje (tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby w wieku 50 lat i więcej oraz kobiety.

W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2016r. poz 645, z późń. zm.). W 2017 i 2018 roku, w ramach projektu zaplanowano następujące fomy wsparcia:
• staże – dla 30 osób
• szkolenia indywidualne – dla 30 osób
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób
• refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 17 stanowisk
• prace interwencyjne – dla 30 osób

Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w ramach realizowanego projektu.

Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla poprawy sytuacji osób w wieku 30 lat i powyżej na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia.

Projekt zakłada realizację następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
a) dla osób w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 33%.
b) dla kobiet –na poziomie co najmniej 39%.
c) dla osób długotrwale bezrobotnych –na poziomie co najmniej 30%.
d) dla osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%
e) dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%

Wartość realizowanego projektu wynosi 2 942 436,45zł (84,28% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), w tym:
• w 2017 roku: 1 362 509,33 zł (w tym 1 090 007,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• w 2018 roku: 1 579 927,12 zł (w tym 1 263 941,70 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta w PUP:
- osoby z prawem do zasiłku oraz osoby z niepełnosprawnościami w Piasecznie ul. Szkolna 20, tel. 22 737 62 00, fax 737 62 28
- osoby bez prawa do zasiłku: w drugiej siedzibie PUP w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 A tel. 22 737 05 55, fax 22 735 46 60.
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8.30-15.00.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Portal z wynikami pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie Piaseczna

Po trzytygodniowym okresie próbnym portal z wynikami pomiarów zanieczyszczeń powietrza został udostępniony internautom. W marcu na terenie Piaseczna zostały zamontowane czujniki do analizy jakości powietrza. Pięć autonomicznych stacji do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1 oraz wilgotności i temperatury umieszczono przy szkołach przy ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej i al. Kasztanów, a także na terenie oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Żeromskiego. Początkowo stacja bazowa znajdowała się na budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, jednakże podczas testu systemu okazało się, że dla zapewnienia sprawnego przesyłu danych należy ją przenieść do innej lokalizacji. Aktualnie ww. stacja znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Zarówno ten jak i inne problemy techniczne zostały rozwiązane w pierwszych trzech tygodniach działania systemu, co pozwoliło na udostępnienie mieszkańcom wszystkich funkcjonalności portalu czujnikimiejskie.pl

PORTAL Z WYNIKAMI POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE PIASECZNA

Na portalu czujnikimiejskie.pl można znaleźć informacje dotyczące budowy i sposobu działania systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza, który został zainstalowany na terenie Piaseczna. Poruszane są tu również zagadnienia dotyczące m.in. konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza tzw. niską emisją oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Centralnym punktem portalu jest zakładka nazwana „Mapą jakości powietrza”. Po jej kliknięciu internauci zostają przeniesieni na stronę mapa.czujnikimiejskie.pl/p/piaseczno, która do niedawna dostępna była jedynie dla zalogowanych użytkowników. Jest to baza zawierająca zarówno wyniki przekazywane przez piaseczyńskie sensory, jak i wyniki pochodzące ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Na stronie głównej portalu znajdują się podstawowe informacje o jakości powietrza w rejonie każdego z czujników wyrażone w postaci wyników pomiarów poszczególnych pyłów w µg/m3, Indexu jakości CAQI 100, który opisuje czystość powietrza tekstowo oraz skali liczbowej AQHI. Aby użytkownik portalu nie czuł się zagubiony w związku ze stosowaną terminologią utworzono bazę wiedzy (przycisk „Dowiedz się więcej”), dzięki której każdy internauta dowie się jak odczytywać prezentowane wyniki oraz czym są badane substancje. Prezentowane wyniki stanowią średnią godzinową pomiarów wykonywanych z częstością co 20 minut.

Należy podkreślić, że nadzór merytoryczny nad systemem do pomiaru i analizy jakości powietrza uruchomionego na terenie Piaseczna sprawuje Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki czemu rejestrowane wyniki są wysoko precyzyjne i mogą stanowić ważne źródło rzetelnej informacji o stanie powietrza w Piasecznie.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nie dokarmiaj dzików - gm. Piaseczno

W odpowiedzi na apel Rad Rodziców o wsparcie w rozwiązaniu problemu dzików na terenie Piaseczna, gmina opracowała ulotki, które rozdawane będą w placówkach oświatowych na obszarze występowania tego problemu.

NIE DOKARMIAJ DZIKÓW

Pamiętajmy, że dzików nie wolno dokarmiać, głównym powodem pojawiania się ich w terenach zabudowanych jest łatwy dostęp do pożywienia. Pamiętać też należy o właściwym zabezpieczaniu odpadów komunalnych przygotowanych do odbioru.

NIE DOKARMIAJ DZIKÓW

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jak znaleźć kredyt dopasowany do własnych potrzeb?

Polacy coraz częściej decydują się na kupowanie za pożyczoną gotówkę. W życiu zdarzają się różne sytuacje wymagające większych nakładów finansowych, których nie jesteśmy w stanie pokryć z naszych dochodów. Wtedy najlepszym rozwiązaniem może być wzięcie kredytu na określony cel. Wakacje, remont mieszkania, kupno samochodu czy nowej lodówki często są powodami, dla których zapożyczamy się w placówkach bankowych. Gdy zamierzamy wziąć kredyt, nie musimy już biegać po różnych bankach i sprawdzać, co mogą nam one zaoferować. Nie warto tracić na to czasu! Porównaj oferty kredytów na stronie karta-kredytowa24.pl i znajdź kredyt z nami na korzystnych warunkach. Z naszym serwisem możesz w łatwy sposób dopasować go do swoich potrzeb! Porównanie kredytów gotówkowych i pożyczek - ranking kredytów to sposób na wybór najlepszego rozwiązania!

JAK ZNALEŹĆ KREDYT DOPASOWANY DO WŁASNYCH POTRZEB?

Jakie są najpopularniejsze rodzaje kredytów?

Instytucje finansowe mają w swojej ofercie coraz ciekawsze propozycje w zakresie pożyczania pieniędzy. Najpopularniejszym rozwiązaniem są kredyty gotówkowe, które znajdziemy praktycznie w każdym banku i możemy je wziąć na dowolny cel. Jeśli zamierzamy skorzystać z takiej możliwości, sprawdzona musi zostać nasza zdolność kredytowa. Bank, analizując nasze dochody, weryfikuje, czy będziemy w stanie uregulować zobowiązanie w terminie, i jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to gotówkę otrzymujemy bardzo szybko. Innym rozwiązaniem może być kredyt hipoteczny, który w odróżnieniu od gotówkowego wymaga zabezpieczenia, np. w postaci kupionego za pieniądze z kredytu mieszkania. W tym przypadku możemy liczyć na korzystniejsze oprocentowanie. Na rynku oprócz kredytów bankowych dostępne są także produkty pozabankowe, które charakteryzują się zdecydowanie wyższym oprocentowaniem i krótszym terminem spłaty. Dość popularne są także kredyty samochodowe, które mogą być spłacane w comiesięcznych ratach lub w niektórych przypadkach wymagać wkładu własnego.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego kredytu?

Decyzja o kredycie powinna być dokładnie przemyślana i podjęta bez zbędnego pośpiechu. Gdy szukamy korzystnej oferty kredytowej, wówczas warto sprawdzić kilka istotnych czynników, które decydują o opłacalności oferty. Pierwszym z nich jest oprocentowanie, pod którym kryją się odsetki, które należy zapłacić wraz z pożyczonymi pieniędzmi. Tutaj zasada jest bardzo prosta – im są one niższe, tym lepiej dla kredytobiorcy, gdyż oznacza to mniejsze koszty. Drugim równie istotnym parametrem jest tak zwana prowizja od kredytu, czyli dodatkowa opłata za udzielenie pożyczki. Warto pamiętać, że jeśli jesteśmy długoletnimi klientami danego banku i zdecydowaliśmy się zaciągnąć w nim kredyt, być może będziemy mogli liczyć na obniżenie tej prowizji. Trzecim ważnym czynnikiem jest rodzaj rat przy spłacie kredytu – mogą one być malejące, rosnące lub stałe. Z punktu widzenia kredytobiorcy najbardziej korzystne wydają się być raty stałe – wówczas przez cały okres kredytowania spłaca się taką samą sumę pieniędzy.

JAK ZNALEŹĆ KREDYT DOPASOWANY DO WŁASNYCH POTRZEB?

Wybierz kredyt dla siebie z portalem karta-kredytowa24.pl

Wybór najlepszej oferty kredytowej jest bardzo trudny, gdyż banki mają dla nas coraz atrakcyjniejsze propozycje, co wcale nie ułatwia podjęcia decyzji. Nie musisz już chodzić od banku do banku i pytać o oferty – możesz to w prosty sposób zrobić za pośrednictwem witryny karta-kredytowa24.pl. Jest to idealne miejsce na sprawdzenie i porównanie propozycji kredytowych kilku placówek finansowych na jednej stronie. Takie rozwiązanie to same korzyści! Dzięki nam możesz bez wychodzenia z domu spokojnie przejrzeć wszystkie dostępne oferty i wybrać taką najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Wszystkie informacje zawarte na stronie karta-kredytowa24.pl są na bieżąco uzupełniane, co daje Ci pewność, że oglądasz aktualne oferty. Przedstawione są one w bardzo prosty i przejrzysty sposób, dzięki czemu znalezienie najkorzystniejszej propozycji kredytowej będzie dla Ciebie o wiele łatwiejsze.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Miód produkty pszczele i apiterapia

Dlaczego warto wzbogacić codzienną dietę o miód?

Miód to naturalna słodka substancja wytwarzana przez pszczoły. Powstaje on m.in. z nektaru roślin będącego roztworem cukrów i aminokwasów. Jest to jeden z najcenniejszych produktów spożywczych, który od zarania dziejów wykorzystywany był do różnych celów na całym świecie. Warto wiedzieć, że zanim powstanie miód, pszczoły muszą wykonać długą i złożoną pracę. Te niewielkie owady zbierają nektar z milionów kwiatów i wytwarzają produkt, który może być używany w różnych sytuacjach. W obecnych czasach ludzie coraz częściej rezygnują z przetworzonej żywności na rzecz naturalnej. W związku z tym rośnie i zainteresowanie miodem. Ten pszczeli produkt jest bardzo cenny dla naszych organizmów i naprawdę warto regularnie go spożywać – dzięki temu wzmocnimy nasz układ odpornościowy i ograniczymy rozwój wielu chorób. Ten i inne wyroby pszczele to ogromne wsparcie dla organizmu. Miód, produkty pszczele i apiterapia - Wcinaj miód!

MIÓD PRODUKTY PSZCZELE I APITERAPIA

Miód jako cenne naturalne lekarstwo

Nie sposób wymienić wszystkich zalet miodu. Ma on właściwości antybakteryjne, wzmacnia nasze serce, mózg, a nawet goi rany. W niektórych przypadkach może być skuteczniejszy nawet niż niejeden antybiotyk! Dzieje się tak, gdyż jego składniki trafiają bezpośrednio do krwiobiegu. Zawarte w nim enzymy, dodawane przez pszczoły w trakcie produkcji, łagodzą objawy różnych chorób. Preparaty na bazie miodu mają właściwości odtruwające, więc skutecznie usuwają z organizmu ołów oraz metale ciężkie. Dzięki zawartym tu witaminom z grupy B oraz minerałom takim, jak np. żelazo, magnez i wapń, nasz system odpornościowy zyskuje cenne wsparcie. Spożywanie miodu jest zalecane w okresie zwiększonego wysiłku umysłowego i fizycznego. Zawarte w nim cukry proste regenerują organizm i poprawiają apetyt. Za jego pomocą wyleczymy też bezsenność – wystarczy rozpuścić go w wodzie i wypić wieczorem, aby cieszyć się spokojnym snem. Ten wyjątkowy, złocisty produkt powinien się także znaleźć w domu u każdego, kto ma zbyt wysokie ciśnienie krwi lub cierpi na wrzody żołądka. Na przestrzeni lat właściwości miodu nie uległy zmianie. Skoro z powodzeniem wykorzystywany był w starożytnym Egipcie, dlaczego by nie używać go w dzisiejszych czasach? Rodzajów miodu jest wiele, a każdy z nas jest w stanie odnaleźć taki, który będzie w pełni odpowiadał jego upodobaniom. Miód to smaczny dodatek do potraw czy napojów, ale i naturalny oraz niedrogi lek.

Czy każdy miód jest taki sam?

Na rynku pszczelarskim istnieje wiele rodzajów miodu. Wybór jest bardzo szeroki. Wystarczy określić swoje potrzeby, a na pewno znajdziemy odpowiedni dla siebie gatunek. W sklepach spożywczych najczęściej sprzedawane są miody sztuczne – znacznie mniej wartościowe niż te naturalne. W prawdziwym miodzie obecne są olejki eteryczne pochodzące z nektaru, cenne witaminy oraz węglowodany i kwasy organiczne. Z kolei miód sztuczny posiada zupełnie inny skład biochemiczny – powstaje on z sacharozy, czyli cukru używanego np. do słodzenia herbaty. Wartość zdrowotna takiego produktu jest niska. Prawdziwy miód oprócz tego, że ma lepsze właściwości lecznicze, to na dodatek znacznie lepiej smakuje. Nie warto więc oszczędzać na kupnie miodu – powinniśmy zawsze wybierać ten naturalny. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że doświadczymy wszystkich dobroczynnych właściwości tego produktu. Nie warto oszczędzać na zdrowiu. Pszczelarze mają nam do zaoferowania wiele wartościowych miodów – wystarczy odwiedzić odpowiedni sklep, by kupić produkt zgodny z naszymi wymaganiami.

MIÓD PRODUKTY PSZCZELE I APITERAPIA

Szukasz prawdziwego miodu z polskich pasiek? Powiemy Ci jak go znaleźć!

Kupuj miód tylko ze sprawdzonych pasiek. Wcinaj Miód! to najlepszy dostawca, który zapewnia swoim klientom produkty najwyższej jakości. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem najlepszych rodzimych miodów, a jednocześnie nie chcesz przepłacić – zajrzyj do sklepu Wcinaj Miód! Znajdują się tam różne gatunki tego pszczelego daru, więc z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Pszczelarze współpracujący z Wcinaj Miód! to profesjonaliści, którzy dbają o każdy szczegół. Spróbuj oryginalnego miodu i doświadcz jego wyjątkowego smaku!

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ukazała się druga część książki Mieszkańcy wspominają

Ukazała się druga część książki „Mieszkańcy wspominają” wydana przez Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. – Ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców książka ze wspomnieniami o starym Piasecznie zmobilizowała nas do przygotowania drugiej części, na podstawie kolejnych rozmów z mieszkańcami, które przeprowadziła Małgorzata Kawka-Piotrowska – mówi Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno. W projekcie „Łapmy stare Piaseczno” udało się zaprosić do współpracy kolejnych jedenaście osób, które podzieliły się z czytelnikami własnymi wspomnieniami o dawnym charakterze miasta i osobach, które zapisały się w historii Piaseczna. „Posypały się wspomnienia osób uczestniczących aktywnie kiedyś i obecnie w życiu publicznym, tworzących piaseczyńską rzeczywistość, kierujących instytucjami, takimi jak np. Grójecka Kolej Wąskotorowa, czy ludzi biorących czynny udział w kształtowaniu się piaseczyńskich drużyn sportowych” – komentują we wstępie do książki Małgorzata Szturomska i Stanisław Hofman, czuwający nad poprawnością historycznych faktów i dbający o wypełnienie książki ciekawymi zdjęciami ilustrującymi wspomnienia.

10101-ukazala-sie-druga-czesc-ksiazki-mieszkancy-wspominaja

Wydana książka Mieszkańcy wspominają, jest kontynuacją akcji, której celem jest zebranie i zapisanie wspomnień najstarszych obywateli naszego miasta, aby te opowieści i historie nie przepadły na zawsze. – Tak kształtuje się tożsamość miasta, poprzez przekazywanie kolejnym pokoleniom opisu wydarzeń, tych codziennych i tych niezwykłych, a także przybliżanie sylwetek osób, które z miastem związane były od urodzenia lub przez większość swojego życia – podkreśla Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza. Dla mieszkańców zainteresowanych tematem przeznaczyliśmy limitowaną pulę książek, które odebrać można w Biurze Promocji i Informacji w Urzędzie Miasta (pokój 96). – A teraz fotel, ciepła herbata, włączamy wsteczny bieg i ruszamy na wycieczkę do przeszłości… – proponuje inicjatorka akcji i radna Magdalena Woźniak.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)